Prevádzkový poriadok Pestovateľskej pálenice Svinná

 1. Pred odovzdaním ovocného kvasu do Liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len "pestovateľská pálenica") musí každý pestovateľ predložiť 1x písomnú žiadosť na predpísanom tlačive, ktorého vzor je v Prílohe k Vyhláške MP SR č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu (ďalej len "Vyhláška č. 653/2002 Z.z.") určenému pracovníkovi pálenice za účelom jeho spracovania .

 2. Na základe zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších zmien a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. (ďalej len "zákon č. 105/2004 Z.z.") si pestovateľ pre seba a svoju domácnosť môže dať vyrobiť ovocný destilát v množstve 43 l.a. za zníženú sadzbu spotrebnej dane.

 3. Žiadosť o spracovanie ovocného kvasu a daňové zvýhodnenie pri pálení ovocného destilátu je sezónne, t.j. výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru, od 01.07. bežného roka do 30.06. nasledujúceho roku v rozsahu do 43 l.a. - §3 vyhlášky č. 653/2002 Z.z.

 4. Množstvo, druh a kvalita ovocného kvasu uvedené na žiadosti musí zodpovedať množstvu dopraveného do pestovateľskej pálenice. Prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v obaloch z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely alebo ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie pestovateľskej pálenice - §4 ods. 4) Vyhlášky č. 653/2002 Z.z.

 5. V pestovateľskej pálenici možno vyrábať ovocný destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len "kvas") - §2 ods. 1) Vyhlášky č. 653/2002 Z.z.

 6. Obsluha pestovateľskej pálenice je povinná pred vydaním ovocného destilátu vyúčtovať pestovateľovi spotrebnú daň v zníženej sadzbe 5,40 €/l.a. podľa §6 zákona č. 105/2004 Z.z.. Platba sa realizuje pri preberaní liehu v hotovosti.

 7. Prebytok ovocného destilátu nad stanovený limit, ktorý je 43 l.a. na jednu domácnosť, môže byť ponechaný pestovateľovi za uhradenie základnej sadzby spotrebnej dane vo výške 10,80,- €/l.a.

 8. Ak vyrobený ovocný destilát nebude do 10 dní odo dňa výroby v pestovateľskej pálenici prevzatý a nebudú zaplatené náklady na výrobu ovocného destilátu a spotrebná daň pestovateľov, stáva sa majetkom štátu a bude zničený na náklady prevádzkovateľa pestovateľskej pálenice pracovníkmi colného úradu. §48 ods. 2) zákona č. 105/2004.

 9. Pestovateľovi je pri platení vystavený vyskladňovací list, ktorý je riadne vyplnený, je na ňom uvedená suma ktorú zaplatil, opečiatkovaný a podpísaný pestovateľom a obsluhou pestovateľskej pálenice.

 10. Reklamácie akéhokoľvek druhu na kvalitu a množstvo vypáleného ovocného destilátu si môže pestovateľ uplatňovať najneskôr pri odbere destilátu priamo u obsluhy pálenice. Po odbere vyrobeného destilátu reklamácia nebude uznaná.

 11. Pestovateľ je povinný pri manipulácii s kvasom udržiavať čistotu, v prípade, že došlo k rozliatiu kvasu tento pozbierať, a kvasom znečistené miesta očistiť.

 12. Obsluha pestovateľskej pálenice je povinná udržiavať čistotu v priestoroch pestovateľskej pálenice, dbať aby boli dodržané predpisy o požiarnej ochrane, bezpečnosti pri práci, správny technologický a výrobný postup pestovateľského pálenia a prevádzkový poriadok.

V Svinnej dňa 01.01.2019


Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len "pestovateľskej pálenice") vydáva tento reklamačný poriadok v súlade so Zákonom č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z.

 1. Reklamácia kvality a množstva vyrobeného destilátu sa uplatňuje na mieste v pestovateľskej pálenici. Po zaplatení, prevzatí destilátu a opustení pestovateľskej pálenice stráca pestovateľ nárok na reklamácie.

 2. Keď sa pestovateľ nedostaví v objednanom termíne na pálenie a ani sa vopred nedohodne o zmene termínu, stráca nárok na poradie a bude zaradený do najbližšieho voľného termínu podľa dohody.

 3. Pestovateľ je povinný dopraviť svoj kvas do pestovateľskej pálenice a zložiť ho na určenom mieste. Množstvo, druh a kvalita ovocného kvasu uvedené na žiadosti musí zodpovedať množstvu dopraveného do pestovateľskej pálenice. Prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice je oprávnený odmietnuť prijať kvas v upravených nádobách z plechu, v pozinkovaných alebo inak povrchovo kovových nádobách, v obaloch z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely alebo ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie pestovateľskej pálenice - §4 ods. 4) Vyhlášky č. 653/2002 Z.z.

 4. Prázdne obaly z kvasu je pestovateľ povinný z pestovateľskej pálenice po vypálení bez meškania odviezť. Prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice nezodpovedá za stratu, poškodenie a výmenu obalov, ani za stratu či poškodenie osobných vecí pestovateľa.

 5. Pred započatím riešenia reklamácie, obsluha pestovateľskej pálenice spíše s pestovateľom záznam o predmete reklamácie a kópiu podpísanú pestovateľom založí do evidencie. V prípade neoprávnenej reklamácie náklady spojené s reklamáciou uhradí pestovateľ.

 6. V prípade technickej poruchy alebo inej závady zo strany pestovateľskej pálenice, pri ktorej dôjde k znehodnoteniu kvasu alebo destilátu, prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice uhradí náklady spojené so znehodnotením kvasu ihneď po zistení stavu, a to za:

jablká 0,10 EUR/kg

hrušky  0,10 EUR/kg

čerešne  0,17 EUR/kg

slivky 0,13 EUR/kg

ostatné 0,10 EUR/kg

7. Pestovateľ má právo kontrolovať odpočet množstva pretečených litrov na kontrolnom liehovom meradle, zistenie objemovej koncentrácie alkoholu (stupňovitosť destilátu) a odpočet v tabuľkách a v prípade závady ihneď reklamovať. Správnosť uvedených údajov potvrdzuje pestovateľ svojim podpisom v zázname o výrobe ovocných destilátov.

8. Podpísaním žiadosti o výrobu destilátu žiadateľ súhlasí s podmienkami reklamačného poriadku.

V Svinnej dňa 01.01.2019

Kontakt

Ivan Rešetka, pestovateľská pálenica
913 24 Svinná 210
pre objednávky termínu pálenia +421903750999 pre info a upresnenie času príchodu +421 32 6487296
IČO 36 300 888
Povolenie na predmet činnosti bolo vydané dňa 22.05.1997 pod sp.č. 2838/1997/624-610, reg. č. 30/1997 - P Ministerstvom pôdohospodárstva SR - sekciou obchodnej a zahraničnej politiky.